ప్రాక్టికల్ గా అలోచించనపుడు నేనెలాగ ఉంటాను ? దానికోసం మొత్తం మీద నేను వేసుకున్న ముసుగు తీసేసానుఇక్కడ! అసలు నేను అనుకునే వాడే లేని లోకంలో నా అంతరంగంలోని చైతన్యాన్ని తెలుసుకొనే ప్రయత్నం

Sunday, July 5

నాకేం కావాలో తెలియడం లేదు..!

ఏది కావాలో ఏది వద్దో ?
ఏమి చెయ్యాలో ఏమి చెయ్యకూడదో ?
ఎవరు మంచివారో ఎవరు చెడ్డ వారో ?
ఏది ఎలా ఉండాలో ఏది ఎలా ఉండకూడదో ?
ఏమని చెప్పాలో ఏమని చెప్పకూడదో ?
ఏమనాలో ఏమనకూడదో ?
ఎక్కడుండాలో ఎక్కడుండకూడదో ?
ఎవ్వరిని నమ్మాలో ఎవ్వరిని నమ్మకూడదో ?
ఎందరు నాతో వస్తారో ఎందరు రారో ?

అని భయపడితే ....జీవించడమే భారంగా తోస్తుంది
అపుడు ఇలా ఆలోచిస్తే
జీవితం  లో ఆనందం నాతోనే ఉంది 
నాకు కావలసింది నాకోసం ఉంటుంది
నా అవసరం నేనేం చెయ్యాలో నాకు చెప్తుంది
నేను మంచి వాన్నైతే అందరు మంచివాళ్ళే
ప్రపంచం లో ప్రతి వస్తువు నాకోసమే అమర్చబడి ఉంది,దాన్ని సాధించుకోవాలి
ప్రేమతో నేనేం చెప్పినా నిజమౌతుంది 
అప్పుడు ఎక్కడున్నాప్రశాంతంగా ఉంటుంది
ముందు నన్ను నేను నమ్ముతాను 
అప్పుడు అందరు కలిసి నాతో వస్తారు 
ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం ప్రేమ మయం

Reactions:

2 comments:

మీరు సభ్యత తో కూడిన కామెంట్స్ మాత్రమే పెట్టగలరు ,దయ చేసి notify me టిక్ చెయ్యండి,వర్డ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ చేసాను మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే దయచేసి తెలుపగలరు..